Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας – εργατικών που σας παρέχει η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι πολύ σημαντικές για κάθε επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση σας διαθέτει περισσότερους από έναν υπαλλήλους, καλό θα ήταν να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό σύστημα μισθοδοσίας.

 • Δημιουργία ενός αρχείου XML με τις ετήσιες καταστάσεις του προσωπικού σας, τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις νέων υπαλλήλων, καθώς και τα τροποποιητικά προγράμματα προκειμένου να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας σας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και στα επικουρικά ταμεία
 • Επεξεργασία της μισθοδοσίας για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης σας
 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης σας στο ΣΕΠΕ και σε κάθε δημόσια υπηρεσία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Προϋπολογισμός του κόστους για τους τωρινούς και μελλοντικούς μισθούς
 • Διαχείριση των αποδείξεων πληρωμής
 • Σύνταξη και υποβολή εισφορών στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης
 • Συμμετοχή της επιχείρησης σας σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.