Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Οι αστοχίες σε επίπεδο συμμόρφωσης με την ελληνική φορολογική νομοθεσία αποτελούν ένα συχνότατο φαινόμενο μεταξύ των εγχώριων και των αλλοδαπών επιχειρήσεων, που συνήθως έρχεται σε γνώση του επιχειρηματία, αφού πέσει πάνω του βαρύς ο πέλεκυς της εφορίας.

Με την εφαρμογή ενός διαγνωστικού φορολογικού ελέγχου, από έναν εξωτερικό, αξιόπιστο εταίρο, μια επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως τα σημεία στα οποία είναι εκτεθειμένη και να προλάβει τη ζημιά από τον έλεγχο της εφορίας.

Στο δαιδαλώδες φορολογικό τοπίο της Ελλάδας, το οποίο βρίθει ερμηνευτικών ιδιαιτεροτήτων και γκρίζων περιοχών, είναι λίγοι οι ειδικοί που έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία και τους πόρους για να παραμένουν διαρκώς ενήμεροι στις αλλεπάλληλες αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, τις ερμηνείες που εκδίδει η ΑΑΔΕ και τη νομολογία των δικαστηρίων.

Ως αποτέλεσμα, πολλές επιχειρήσεις καταλήγουν, χωρίς να το επιθυμούν, να μην εφαρμόζουν σωστά τις φορολογικές διατάξεις και να εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους, εν αγνοία του επιχειρηματία. Εάν οι κίνδυνοι αυτοί από αστοχίες στη φορολογική συμμόρφωση δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς και έγκαιρα, μπορούν να έχουν ως επίπτωση τεράστιες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο μέλλον όταν θα διεξαχθεί ο φορολογικός έλεγχος από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Ο πιο σίγουρος τρόπος για να αναδειχθούν οι κίνδυνοι και να αποφευχθεί στο μέτρο του δυνατού η ζημιά από τις όποιες φορολογικές αστοχίες έχουν γίνει στο παρελθόν και μπορεί να διαιωνίζονται στα βιβλία και τα στοιχεία μιας επιχείρησης, είναι η πραγματοποίηση ενός διαγνωστικού φορολογικού ελέγχου.

Επί της ουσίας, ο έλεγχος αυτός αποτελεί μια προσομοίωση του επίσημου ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, μέσα από δειγματοληπτική εξέταση στοιχείων μιας επιχείρησης από συμβούλους με βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία.

Η διαδικασία

Ο διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος συνιστά μια διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει αστοχίες φορολογικής συμμόρφωσης, την ύπαρξη των οποίων η διοίκηση μιας επιχείρησης κατά κανόνα αγνοεί και είναι ανύποπτη για τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη.

Οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία έχει ως βάση τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών κι έχει σμιλευτεί μέσα από την τεχνογνωσία και τη μακροχρόνια εμπειρία τους, ώστε να προσομοιώνει έναν επίσημο φορολογικό έλεγχο.

Ελέγχονται τα πάντα: ανέλεγκτες προηγούμενες χρήσεις, δεδομένα βιβλίων– στοιχείων, φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, ΦΠΑ, υποχρεώσεις για καταβολή χαρτόσημου, επενδύσεις αναπτυξιακών, συγχωνεύσεις – μετατροπές κ.λπ.

Με το φορολογικό διαγνωστικό έλεγχο, οι έμπειροι σύμβουλοι αναλύουν τη φορολογική διάρθρωση της επιχείρησης, εντοπίζουν τις αστοχίες και αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές.

Επίσης, υποβάλλουν προτάσεις και συστάσεις για τη στρατηγική μείωσης του φορολογικού κινδύνου, όπως στοιχειοθετείται στο πόρισμα του διαγνωστικού ελέγχου, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Με απλά λόγια, χάρη στο διαγνωστικό έλεγχο, η διοίκηση μιας επιχείρησης αποκτά:

  • έγκαιρη γνώση των αδυναμιών της και των κινδύνων που διαιωνίζονται στο πλαίσιο της φορολογικής της συμμόρφωσης,
  • τη δυνατότητα είτε να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, όπως η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, ή να προετοιμαστεί κατάλληλα για την υποδοχή αναπόφευκτων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο διαγνωστικός φορολογικός έλεγχος είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σημαντικούς πόρους τόσο από την επιχείρηση όσο κι από τον εξωτερικό εταίρο προκειμένου να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Απαιτείται η διαθεσιμότητα των στοιχείων αλλά και των αρμοδίων στελεχών της επιχείρησης κατά τον έλεγχο, καθώς και η επιστράτευση εμπειρότατων και ικανότατων συμβούλων από πλευράς του εξωτερικού εταίρου.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτεί χρόνο ανάλογα με το εύρος και τις ελεγχόμενες χρήσεις, αλλά στο τέλος η πληροφόρηση που παρέχει στην Διοίκηση είναι πολύτιμη και προλαβαίνει εκπλήξεις και δυσάρεστες καταστάσεις.

Τέλος να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος αυτός αποτελεί ένα μέρος των υπηρεσιών φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης που παρέχει η εταιρείας μας στις επιχειρήσεις, με όρους εμπιστευτικότητας και δεν εντάσσεται στις διατάξεις περί έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού (άρθρο 65Α Ν 4174/2013) από τους τακτικούς Ορκωτούς – Ελεγκτές Λογιστές του άρθρου 65Α του οποίου τα αποτελέσματα υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών υποχρεωτικά.