Διαγωνισμοί δημοσίου

Διαγωνισμοί δημοσίου

Υποστήριξη επιχειρήσεων για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίου (ΕΣΗΔΗΣ)

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 η υποβολή οικονομικής προσφοράς όσο και η παρακολούθηση της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας για συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ προϋπολογισμού άνω των 60.000 € πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως και υπεύθυνα τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από το ΕΣΗΔΗΣ:

Εγγραφή οικονομικών φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ

 • Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες που διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNetτης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
 • Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ)αποστέλλοντας:1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
  2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Σχεδιασμός profil

 • Επιλογή μέσω ΕΣΗΔΗΣ των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που αφορούν την επιχείρησή σας,
 • Σχεδιασμός, παραμετροποίηση & ανανέωση-επικαιροποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ατομικού σας προφίλ
 • Υποβολή σχετικού αίτημα μέσω ΕΣΗΔΗΣ ώστε να έχετε στοχευόμενη πρόσβαση και πληροφόρηση για τους διαγωνισμούς/διακηρύξεις που σας ενδιαφέρουν.

Υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 • Επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων, διευκρινίσεων κλπ
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για έκδοση Εγγύησης Συμμετοχής (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης
 • Σύνταξη / δημιουργία, εξαγωγή και ανάρτηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Προμήθειας (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ) σύμφωνα με τη Διακήρυξη
 • Σύνταξη & υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» & επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Σύνταξη & υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
 • Παραγωγή και ανάρτηση των συστημικών εκτυπώσεων (τεχνική & οικονομική προσφορά) με ψηφιακή υπογραφή
 • Οργάνωση / σύνταξη του φυσικού φακέλου με τα πρωτότυπα έγγραφα και δικαιολογητικά της προσφοράς για την υποβολή τους σε έντυπη μορφή.

Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 • Οργάνωση, έλεγχος & ηλεκτρονική υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης
 • Οργάνωση / σύνταξη του φυσικού φακέλου με τα πρωτότυπα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης για την υποβολή τους σε έντυπη μορφή
 • Επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων κατά το στάδιο της αποσφράγισης-κατακύρωσης και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης